GIỚI THIỆU


SocialCam

Xã hội Cam có nhiều bộ lọc và cũng cho phép chỉnh sửa tùy chỉnh trên hình ảnh của bạn.

Bạn có thể Ghi lại video.

Xã hội Cẩm Cũng có thể tạo ra GIF.

Cài đặt